skip to Main Content

Beleidsnota: Stichting Musical Instruments for Children

1. Inleiding

In dit beleidsplan legt het bestuur van de Stichting het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de vergadering van 6 juli 2016. Het beleidsplan zal jaarlijks aangepast worden indien nodig.

2. Strategie

2.1 Kernprincipes van de Stichting

Statutaire doelstelling
Zoals vermeld in Artikel 2 lid 1 van de statuten is de doelstelling van de stichting:

 • het bevorderen van het bespelen van (blaas)instrumenten in het algemeen ter behoud van de muziekcultuur in Brabant door middel van het ter beschikking stellen van instrumenten aan muzikanten en verenigingen;
 • het bevorderen van het muziekonderwijs in het bijzonder voor jeugdige muzikanten door middel van in bruikleen geven van instrumenten en het bekostigen van hun opleiding.

Met deze doelstelling beoogt de Stichting het algemeen belang te dienen.

Afwezigheid winstoogmerk
De Stichting heeft geen winstoogmerk zoals blijkt uit Artikel 2 lid 1 van de statuten en de werkzaamheden van de Stichting. De Stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de Stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doestelling.

Bestemming liquidatiesaldo
Zoals blijkt uit Artikel 12 lid 6 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling.

Beleid

3.1 Te verrichten werkzaamheden van de Stichting

De Stichting verricht de volgende werkzaamheden:

  • Enthousiasmering van de jeugd uit de groepen 5, 6 en 7 van het basisonderwijs voor het gaan bespelen van een muziekinstrument;
  • Eerste lessen aan jeugdigen die een muziekinstrument gaan bespelen;
  • Aankoop van muziekinstrumenten naar vraag vanuit het veld;
  • In goede bruikbare staat houden van het instrumentarium van de stichting;
  • Bruikleen van muziekinstrumenten aan jeugdigen en muziekverenigingen;
  • Advisering aan beginnende muzikanten ten aanzien van de mogelijkheden voor professionele muziekeducatie.
  • Bekendheid geven aan de Stichting ter bevordering van de doelstelling van de Stichting en het verwerven van gelden hiervoor;
  • Verwerven van gelden om de doelstelling van de Stichting te kunnen verwezenlijken.

Door de werving van jonge muzikantjes en beschikbaar stellen van blaas- en slagwerkinstrumenten draagt de Stichting bij aan haar doelstelling zoals vermeld in Artikel 2, lid 1 van de statuten.

3.2 Werving en beheer van gelden

De Stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door de volgende activiteiten:

   1. Vergoedingen voor ter beschikking gestelde instrumenten aan leerlingen en verenigingen;
   2. Verhogen van de naamsbekendheid van de Stichting en fiscaal gunstige voorwaarden van donaties door middel van diverse PR-activiteiten waaronder:
    • ontwikkelen en verspreiden van flyers,;
    • informatie op de website;
    • sociale media;
    • presentaties op evenementen.;
    • matchmakingsbijeenkomsten.

Het beheer van de verworven inkomsten vindt als volgt plaats:
De inkomsten worden aangehouden als liquide middelen op een bankrekening van de stichting.
De Stichting streeft ernaar om de beheerkosten te beperken tot de kosten van de bankinstelling waar de bankrekening van de stichting is ondergebracht.

3.3 Vermogen van de Stichting

Het vermogen van de Stichting bestaat enerzijds uit muziekinstrumenten en anderzijds uit geldelijk vermogen.

Bij aanvang van de Stichting kan worden beschikt over het ongebruikte deel van het overgenomen instrumentarium van Harmonie Amor Musae. Daarnaast zal getracht worden om bij muziekwinkels, verenigingen en particulieren gebruikte instrumenten in bruikleen te krijgen dan wel tegen een geringe vergoeding te kunnen te kopen.

Het geldelijk vermogen komt voort uit giften, donaties, subsidies, erfstellingen en legaten van particulieren en bedrijven.

De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeven van de doelstelling van de Stichting.

3.4 Bestedingsbeleid

De Stichting besteed de inkomsten conform de doelstelling aan de volgende projecten:

   • Aankoop van instrumenten;
   • Educatieve activiteiten gericht op leren bespelen van een muziekinstrument;
   • Activiteiten ter bevordering van de naamsbekendheid van de Stichting.

3.5 Beschikking over het vermogen van de Stichting

Op grond van Artikel 5, 6 en 7 van de statuten van de Stichting en haar feitelijke werkzaamheden heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de Stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen.

Overige

4.1 Beloningsbeleid

De leden van het bestuur van de Stichting ontvangen conform Artikel 4 lid 5 van de statuten voor de door hen in die hoedanig verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor de gemaakte kosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld.

Voor niet-beleidsbepalende werkzaamheden (met name uitvoerende werkzaamheden) kan voor hen in voorkomend geval een marktconforme vergoeding worden toegekend. Het beloningsbeleid van de Stichting is erop gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling.

4.2 Beschrijving administratieve organisatie

De administratie voor de Stichting wordt gevoerd door mw. Jenny Smits-Magielse.
De jaarrekening voor de Stichting wordt opgesteld door Bakker accountants en adviseurs.

4.3 Publicatieplicht

De Stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website https://www.stichting-mifc.nl.

  Je naam (verplicht)

  Je e-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Je bericht

  Back To Top
  Zoeken